12Buy מתנות ממותגות
0
Page 1
0
Page 1
0
Subtotal: 0

הרשימה שלך עדיין ריקה

עוד שניה היא עולה על הקורקי ובורחת.

למה שלא נפנק אותה במשהו?

המוצרים שלנו

תנאי שימוש 2024


תנאי שימוש באתר

אודות

חברת 12 ביי פרומושיין בע"מ הינה חברה שהתאגדה בישראל (להלן: "החברה") והיא הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט https://12buy.co.il/  (להלן: "האתר") העוסק בשיווק ומכירה של מוצרים שונים – ממותגים ולא ממותגים – ללקוחות בתי עסק ולעובדים.

 1. קבלת תנאי השימוש
  • סקירה כללית

תנאי שימוש אלו (להלן: "התנאים") שולטים בכל שימוש שלכם כמשתמשים באתר ו/או כרוכשים של המוצרים המוצגים באתר (להלן יחדיו: "השירותים"). השימוש באתר לרבות לצורך קבלת הצעת מחיר למוצרים המוצגים באתר הינו בכפוף לקבלה מצדכם, ללא כל שינוי או הסתייגות, של כל התנאים הנכללים בזאת, וכל כללי ההפעלה, המדיניות והנהלים האחרים העשויים להתפרסם מעת לעת באתר או בכל מקום אחר על ידי החברה.

על ידי שימוש או גישה לכל חלק של השירותים, או על ידי קבלת הצעת מחיר לצורך רכישת מוצרים כלשהם, הנכם מסכימים לכל התנאים הנכללים בזאת, ולכל כללי ההפעלה, המדיניות והנהלים העשויים להתפרסם מעת לעת בתנאי השימוש או בכל מקום אחר על ידי החברה. אם אינכם מסכימים לכל אחד מתנאים, התניות, כללים, מדיניות או נהלים אלו, נא לא להשתמש או לגשת לשירותים באתר, ולא לרכוש את המוצרים או לקבל הצעת מחיר לצורך רכישתם.

 • שינויים

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או להחליף כל אחד מהתנאים וההתניות של תנאים אלו בכל עת. הנכם אחראים לבדוק תנאים אלו מעת לעת כדי להתעדכן בשינויים. השימוש המתמשך שלכם בשירותים ו/או רכישת המוצרים לאחר פרסום שינויים כלשהם בתנאים אלו מהווה קבלה מצדכם של שינויים אלו. אם כל שינוי בתנאים אלו אינו מקובל עליכם, הסעד היחיד העומד לרשותכם הוא להפסיק לגשת אל ולעשות כל שימוש בשירותים ו/או לרכוש את המוצרים.

 1. השימוש שלכם בשירותים
  • השימוש שלכם בשירותים

החברה מעניקה לכם בזאת זכות לא בלעדית, בלתי ניתנת להעברה ולא ניתנת למתן ברישיונות משנה לגשת אל ולהשתמש בשירותים לשימוש פרטי ואישי בלבד (1) בהתאם לתנאים אלו, וכן (2) במידה המותרת על פי כל החוקים והתקנות החלים בנידון (הזרים והמקומיים). על אף האמור לעיל, אתם תמנעו, ותמנעו מאחרים, במישרין או בעקיפין: (1) לשנות, להעתיק או ליצור בכל דרך אחרת יצירות נגזרות מכל חלק של השירותים; (2) להנדס לאחור, לפרק, להדר לאחור, או לנסות בכל דרך אחרת לגלות את קוד המקור או המבנה, הרצף והארגון של כל או כל חלק מהשירותים (למעט שהגבלה זו לא תחול על הגבלות מוגבלות בהיקפן על הנדסה לאחור האסורות על פי על פי הדין החל בנידון); (3) להשכיר, להחכיר, למכור במכירה חוזרת, להפיץ או להשתמש בשירותים למטרות מסחריות; (4) להסיר או לשנות כל הודעות או תוויות קנייניות על או בתוך השירותים; (5) לעסוק בכל פעילות המזיקה או המשבשת את השירותים' (6) לעסוק בכל פעילות של הונאה או פעילות המאפשרת הונאה; או (7) לעסוק בכל פעילות המפרה כל זכות, לרבות אך ללא הגבלה, זכויות קניין רוחני של כל צד שלישי.

 1. שיפוי 

הנכם מסכימים בזאת להגן על ולשפות את החברה ושותפיה, בעלי מניותיה וכל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים, השותפים האחרים והעובדים, של החברה ומי מטעמם, מפני כל נזק (בין אם ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או אחרת), הפסד, חבות, עלות והוצאה (לרבות וללא הגבלה של שכר טרחה סביר של עורכי דין ורואי חשבון), הנובעים מכל תביעה, דרישה, הליך משפטי (בין אם בפני בורר, בית משפט, מגשר או אחרת), או חקירה שנערכה על ידי כל צד שלישי (להלן כל אחד מהם: "תביעה") הקשורים אלו או הנובעים מתוך: השימוש, התרומה או הקשר שלכם לשירותים; הפרה מצדכם של תנאים אלו; ו/או הפרה מצדכם של זכויות כלשהן של צדדים שלישיים. החברה תיתן לכם הודעה על כל תביעה מעין זו, בתנאי שהכשל או העיכוב מצד החברה במתן הודעה מעין זו לא יגביל את התחייבויותיכם להלן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל באופן בלעדי את ההגנה בכל עניין הנתון לשיפוי בכפוף לסעיף זה, ובמקרה זה, הנכם מסכימים לשתף פעולה עם כל הבקשות הסבירות לסייע להגנה של החברה בעניין זה.

 1. שינויים/השעיות של השירות

החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת, ומעת לעת, לשנות, להשעות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את השירותים (או כל חלק מהם) או מכירת המוצרים, מכל סיבה או ללא כל סיבה או ללא כל הודעה מראש. הנכם מסכימים בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, השעיה או הפסקה של השירותים ו/או המכירה של המוצרים, או כל הפסד או נזק העלול להיגרם כתוצאה מפעולות אלו על ידי החברה.

 1. סיום 

החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לסיים את זכות השימוש שלכם בשירותים, בכל עת ומכל סיבה או ללא כל סיבה, לרבות אך לא רק, אם החברה סבורה כי הפרתם או פעלתם באופן שאינו עולה בקנה אחד עם לשונם או רוחם של תנאים אלו. הנכם מסכימים בזאת כי כל סיום של זכותכם להשתמש בשירותים עשוי להיכנס לתוקפו ללא כל הודעה מראש, ומאשרים ומסכימים בזאת כי החברה רשאית להשבית באופן מיידי כל גישה נוספת לשירותים. יתרה מזו, הנכם מסכימים בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות כלפיכם או כלפי כל צד שלישי לכל סיום של זכותכם להשתמש או לגשת לשירותים. כל ההוראות של תנאים אלו, אשר מעצם טבען, אמורות להמשיך להתקיים אף לאחר סיום זכותכם להשתמש בשירותים, אכן ימשיכו להתקיים (לרבות אך ללא הגבלה, כל הגבלות האחריות, השחרורים, וההתחייבויות לשיפוי, כתבי הסרת האחריות וההגנות והרישיונות של קניין רוחני).

 1. קישורים

השירותים או צדדים שלישים עשויים לספק, קישורים לאתרים, שירותים או מקורות מידע אחרים. כיוון שלחברה אין כל שליטה על אתרים ומקורות מידע אלו, הנכם מאשרים ומסכימים בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות לזמינות של אתרים או מקורות מידע אלו, וכי החברה אינה תומכת ואינה נושאת בכל אחריות או חבות לכל תוכן, פרסום, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים המצויים או הזמינים באתרים או מקורות מידע מעין אלו.  הנכם אף מאשרים ומסכימים בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות או חבות לכל נזק או הפסד שנגרם או נטען כי נגרם על ידי או בקשר לשימוש או ההסתמכות על כל תוכן, פרסום, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים הזמינים בתוך או באמצעות כל אתר או מקור מידע מעין אלו.

 1. כתב הסרת אחריות

השירותים מסופקים כמו שהם ("as is") וככל שיהיו זמינים. החברה מסירה מעצמה בזאת מפורשות כל אחריות, בין אם במפורש או במשתמע,  לרבות אך לא רק כל אחריות משתמעת לסחירות, קניין, אי התאמה למטרה ספציפית. החברה אינה מתחייבת כי: (1) השירותים יעמדו בדרישותיכם, (2) השירותים יסופקו ללא שיבושים, במועד המתאים, באופן מאובטח או ללא שגיאות, (3) התוצאות העשויות להתקבל מהשימוש בשירותים יהיו מדויקות או אמינות, או (4) שגיאות כלשהן בשירותים יתוקנו. כתבי הסרת האחריות הנזכרים לעיל לא יחולו במידה האסורה על פי הדין החל בנידון.

 1. הגבלת אחריות

החברה לא תישא בכל אחריות בכל מצב או בכפוף לכל תורת משפט, בין אם דיני נזיקין, חוזים או אחרת, בקשר לשירותים, או כל עניין אחר הנזכר בתנאים אלו, לגבי: (1) כל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי, פיצויי עונשין או פיצויים לדוגמה, לרבות אך לא רק, פיצויים בגין הפסד רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים (גם אם החברה קיבלה מידע על האפשרות לנזקים מעין אלו), (2) עלות הרכישה של שירותים חלופיים, או (3) כל העניינים שמעבר לשליטתה הסבירה של החברה. ההגבלות הנזכרות לעיל לא יחולו במידה והדבר אסור על פי הדין החל בנידון באופן שלא ניתן להתנייה.

 1. שחרור 

בתמורה לרשות לגשת אל ולהשתמש בשירותים, הנכם מסכימים בזאת לשחרר את החברה, בעלי מניותיה, וכל אחד מנושאי המשרה בה, הדירקטורים, הסוכנים, שותפים אחרים והעובדים שלה ו/או מי מטעם כל אלה, מכל הנזקים (בין או ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים או אחרת), ההפסדים, החבויות, העלויות וההוצאות מכל סוג ומין, הידועים והבלתי ידועים, הנובעים מתוך או הקשורים בכל צורה ואופן למחלוקות ביניכם לבין צדדים שלישיים בקשר לשירותים או לגישה אל ולשימוש שלכם בשירותים.

 1. פרטיות

כל המידע המסופק על ידיכם או הנאסף על ידי החברה בקשר לשירותים נשלט על ידי מדיניות הפרטיות של החברה, שעותק שלה מצוי בסעיף מדיניות הפרטיות באתר, הנכללת בזאת על ידי אזכורה בתנאים אלו. החברה ממליצה לכם לקרוא היטב את מדיניות הפרטיות. עליכם להקפיד להגן על מידע פרטי או מידע החשוב לכם. החברה לא תישא בכל אחריות למידע זה יותר מכפי שמתואר מפורשות במדיניות הפרטיות, ואינה נושאת בכל אחריות להגנת הפרטיות של דואר אלקטרוני או מידע אחר המועבר בדרך כלל באמצעות האינטרנט או כל רשת אחרת שאתם עשויים להשתמש בה. החברה אינה שולטת ולא תישא בכל אחריות למעשים שלכם או של משתמשים אחרים בשירותים.

 1. פרסום באמצעות דיוור ישיר

החברה עשויה לשלוח לכם, מעת לעת, הודעות עם מידע על שיווק ופרסום באמצעות הדוא"ל שלכם.

על ידי מתן כתובת הדוא"ל שלכם הנכם מסכימים ומאשרים בזאת את קבלתן של הודעות מעין אלו מהחברה.

הנכם רשאים, בכל עת, לבטל את אישורכם על ידי לחיצה על הקישור הרלוונטי ישירות בהודעה או על ידי שליחת הודעה על כך אל office@12buy.co.il.

 1. הודעה

הודעות עשויות להישלח אליכם באמצעות דוא"ל או דואר רגיל לכתובת המצויה ברשומות החברה. השירותים עשויים גם למסור הודעות על שינויים בתנאים אלו או בעניינים אחרים באמצעות הצגת הודעות או קישורים להודעות על השירותים. כל הודעה מכם לחברה תישלח בכתב אל כתובת הדוא"ל של החברה שהינה: office@12buy.co.il.

 1. מידע על סימנים מסחריים; עיצובים; קניין רוחני

הסימנים המסחריים, סימני השירות והסמלים של החברה (להלן: "הסימנים המסחריים של החברה"), שנעשה בהם שימוש והמוצגים בקשר לשירותים, הם סימנים מסחריים או סימני שירות רשומים ו/או בלתי רשומים של החברה. שמות חברה, מוצרים ושירותים אחרים, שנעשה שבהם שימוש בקשר לשירותים, עשויים להיות סימנים רשומים או סימני שירות המצויים בבעלות צדדים שלישיים (להלן: "סימני השירות של צדדים שלישיים", וביחד עם הסימנים הרשומים של החברה, "הסימנים הרשומים").

העיצובים וכל הקניין הרוחני (להלן: "קניין רוחני") במוצרים המוצגים באתר ולרבות צילומים של מוצרים אלה מהווים קניינה הבלעדי של החברה.

הצעת השירותים לא תפורש כמעניקה, במשתמע, על ידי השתק, או אחרת, כל רישיון או זכות להשתמש בכל סימן מסחרי המוצג בקשר לשירותים או קניין רוחני במוצרים, ללא הסכמה בכתב מראש של החברה המתייחסת ספציפית לכל שימוש מעין זה.  אסור להשתמש בסימנים המסחריים כדי לפגוע בחברה, בכל צד שלישי, או במוצרים או בשירותים של החברה או של כל צד שלישי, או בכל צורה ואופן (על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) העלול לפגוע במוניטין של הסימנים המסחריים. השימוש בכל אחד מהסימנים המסחריים כחלק מקישור אל או מכל אתר אסור, אלא אם כן החברה מאשרת את יצירתו של הקישור על ידי הסכמה בכתב מראש המתייחסת ספציפית לקישור זה. כל המוניטין שנוצר מהשימוש בכל סימן מסחרי של החברה ייזקף לטובת החברה. מודגש כי אסור להשתמש בקניין הרוחני בשום צורה ואופן (על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) העלול להפר את זכויות החברה בקניין הרוחני.

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל התצלומים והתמונות באתר נועדו למטרות המחשה בלבד, וכי המוצרים בפועל עשויים להשתנות בצורתם, ממדיהם, צבעיהם וכדומה.

 1. הליך ביצוע ההזמנה והתשלום

החברה מספקת לכם – באמצעות האתר – פלטפורמה לקבלת הצעת מחיר לצורך רכישת מוצרים שונים. המחירים למוצרים אלו מפורטים באתר, ואולם בתום התהליך תונפק עבורכם הצעת מחיר למוצרים המבוקשים אשר תהא תקפה למשך ________ימים ממועד הנפקתה (להלן: "הצעת מחיר"). 

לצורך ביצוע ההזמנה נשוא הצעת המחיר, יצור עמכם קשר נציג טלפוני מטעם החברה אשר יוודא עמכם את פרטי המוצרים המפורטים בהצעת המחיר, וכן ינפיק עבורכם הצעת מחיר סופית לאישורכם (להלן: "הצעת המחיר הסופית"). לאחר אישורכם בכתב את הצעת המחיר הסופית החברה תיצור עבורכם הדמיות שונות למיתוג שהוזמן על ידיכם ביחס לכלל המוצרים שהוזמנו, ואלה יועברו לידיכם באמצעות דוא"ל לצורך אישורם בדוא"ל חוזר (להלן: "הצעת מחיר מאושרת"). 

הנכם מאשרים כי הובהר לכם כי ייתכן ויהיו הבדלי גוונים בין צבעי המוצרים ו/או המיתוג ו/או ההדמיות כפי שמופיעים באתר או בהצעת המחיר המאושרת שנשלחה אליכם לבין גווני הצבעים כפי שהם במציאות, ואף יתכנו שינויים קלים ביחס לגודל המוצר.

הנכם מצהירים ומתחייבים כי אתם בעלי מלוא זכויות הקניין הרוחני ו/או ההרשאות הנדרשות על פי דין במיתוג שהועבר על ידיכם לידי החברה לצורך ביצועו על גבי המוצרים שהוזמנו. בכל מקרה בו תועלה כלפי החברה ו/או מי מטעמה טענה ו/או תביעה כלשהי מאת צד שלישי בדבר הפרת זכויותיו בשל המיתוג שהועבר לידי החברה מכם, אתם מתחייבים כי תפצו את החברה ו/או מי מטעמה מייד עם דרישתם הראשונה לרבות הוצאות שכר טרחה עוה"ד בגין כל נזק ו/או אבדן שיגרם לחברה ו/או מי מטעמה בשל הטענה ו/או התביעה דלעיל.

מוצרים אשר בוצע עליהם מיתוג (כגון אך לא רק: הדפסה, חריטת לייזר, הדפסת דיגיטלית, הדפסת משי, סובלימציה וכיוצב') הינם מוצרים אשר יוצרו במיוחד עבור עבורכם – הלקוח, ולפיכך לא ניתן להשיב את המוצרים דלעיל, ולא יינתן כל החזר כספי בגינם. עם זאת, אתם תהיו רשאים לבטל את הרכישה על פי הצעת המחיר המאושרת באמצעות דוא"ל אל office@12buy.co.il שישלח לא יאוחר מ- 24 שעות בלבד ממועד הנפקת הצעת המחיר המאושרת, ורק במקרה כאמור יינתן החזר כספי ו/או יאושר הביטול, בניכוי דמי טיפול בשיעור של 5% מסכום ההזמנה אשר אינם ניתנים להחזרה.

המוצרים נשוא הצעת המחיר המאושרת יהיו מוכנים תוך 10 ימי עסקים ממועד אישורכם בכתב של כל ההדמיות שנמסרו לידיכם לאישור. עמידה בזמני הייצור כאמור לעיל כפופה לאישור ההדמיות שנשלחו לאישורכם.

באפשרותכם ניתן יהיה לבחור לאסוף את המוצרים ממשרדנו בתיאום מראש ובשעות המיועדות לשם כך או לבצע שילוח של המוצרים אליכם בעלות שילוח על פי המחירון הנקוב באתר.

מועד ביצוע התשלום יהיה בהתאם לנקוב בהצעת המחיר המאושרת ויקבע בהתאם לשיקול דעת החברה.

ניתן לבצע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי תקף בלבד, ובכפוף לתנאים ולמדיניות של חברת כרטיס האשראי אשר באמצעותו מבוצע התשלום.

ככל שתסרבו לקבל את המשלוח מכל סיבה שהיא, אתם תישא באחריות המלאה בנוסף לעלות המוצרים אף בכל העלויות הכרוכות בביצוע המשלוח והמשלוח יושב לידי החברה.

כל החזר כספי אחר יינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולאחר קבלת המוצרים שהוחזרו כשהם ללא פגם. ככל שהחברה תאשר ביצוע החזר כספי יינתן באמצעות שיטת התשלום המקורית.

מוצרים פגומים או לקויים ניתן להשיב לחברה, בכפוף להצגת הוכחה לפגם ובאישור החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעצור את השירותים המסופקים לכם (בחלקם או במלואם), בכל מקרה של עיכוב בתשלום שמועד פירעונו חל, עד שתשלום זה ייפרע במלואו. החברה לא תישא בכל אחריות לכל הפסד, נזק או חבות אחרת הנובעים מפעולות אלו.

 1. כללי
 • ההסכם בכללותו

תנאים אלו מהווים את ההסכם בכללותו ביניכם לבין החברה, שולטים בשימוש שלכם בשירותים, וגוברים על כל ההסכמים, ההצעות, הדיונים או חילופי הדברים הקודמים או הבו-זמניים ביניכם לבין החברה על נושאו.

 • ברירת הדין

דיני מדינת ישראל, לרבות חוק הגנת הצרכן, יחולו על תנאים אלו. כל מחלוקת העשויה להתעורר בקשר לתנאים אלו תובא בפני בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל, שתוענק לו סמכות שיפוט בלעדית.

 • וויתור והוראות בלתי תקפות

כל כשל או עיכוב מצד החברה במימוש או אכיפת כל זכות או הוראה של תנאים אלו לא יהווה וויתור על זכות או הוראה זו. כל וויתור, תיקון או שינוי בעל פה לא יהיה תקף בשום מצב. גם אם כל הוראה בתנאים אלו תימצא על ידי בורר או בית משפט בעל סמכות שיפוט מתאימה כבלתי תקפה, הצדדים מסכימים בזאת כי על בית המשפט לעשות את מיטב המאמצים כדי לתת תוקף לכוונות הצדדים כפי שהן משתקפות בהוראה זו, ושאר ההוראות בתנאים אלו יישארו במלוא תוקפן.

 • כותרות

כותרות הסעיפים של תנאים אלו נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין להן כל תוקף משפטי או חוזי, ואין לעשות בהם שימוש לצורך פירוש הוראות תנאי שימוש אלה.

רשימת ההפתעות
Sign in

No account yet?